ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
แนวทางการตรวจวินิจฉัยรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563
แผ่นพับรู้จักเข้าใจใช้สิทธิ พรบ.ท้องวัยรุ่น
สมุดบันทึกและประเมินความเสี่ยง
คู่มือสำหรับคนทำงานเอดส์ 360 องศา
ประกาศของแพทย์สภาเรื่องเอชไอวี ๒๕๕๗
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2560
คู่มือปฏิบัติการทางคลีนิก สำหรับการดูแลสุขภาพเพื่อการแท้งที่ปลอดภัย
พรบ.ท้องวัยรุ่น
แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า navtrng_3
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม