ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
ปรัชญา/ความเชื่อ

    1.  บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการป้องกันเอดส์หากได้รับข้อมูล ความเข้าใจและบริการสนับสนุนต่างๆ อย่างเพียงพอ

    2.  ผู้มีเชื้อเอชไอวีและครอบครัว จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตต่อไปในชุมชนของตนอย่างปกติสุข  โดยได้รับความเข้าใจและการยอมรับจากสังคม