ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
โครงสร้างการบริหาร