ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกันของสมาชิกคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานภายใต้นักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) โดยมีพื้นที่ดำเนินงานท

-->