ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม #เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม #wefair เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันยื่น 43,826 รายชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายร่างพร

9 มิถุนายน 2565 ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการยืนยันแสดงเจตนารมณ์ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง ผลักดันบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าให้เป็นหลักประกันรายได้สำหรับผู้สูงวัยทุกคนบนแผ่นดินไทย ด้วยหลักความเป็นธรรม เสมอภาค นายนิม

แถลงการณ์คัดค้านและประณามการปฏิเสธร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชนนับตั้งแต่ประชาชน 13,246 รายชื่อยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อประธานรัฐสภา ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2562 แล้วประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน จึงส่งร่าง

กองบรรณาธิการเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการถ้าพูดคำว่า ‘รัฐสวัสดิการ’ ความคิดแรกๆ ที่คุณจะนึกถึงคืออะไร?มีความเป็นไปได้หลายอย่าง-คนจน คนแก่ เรียนฟรี รักษาฟรี แต่ความคิดที่มักหายไปในช่องว่างคือคนรุ่นใหม่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะ? อาจเป็นเพ

ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการประชาชนทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่กำหนดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เป็นหลักป

-->