ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
ตามที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้ยื่นคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตรยาต้านไวรัสเอชไอวี “รัลทีกราเวียร์ (Raltegravir)” ที่ขอจดสิทธิบัตรโดยบริษัท เมิร์ค ชาร์ป แอนด์ โดห์ม คอร์ป ตามคำขอเลขที่ ๑๒๐๑๐๐๑๘๙๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น หลังจากมีกระบวนการ

ถาม - ตอบเรื่องสิทธิประโยชนในการยุติการตั้งครรภ์ กับ นพ.กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์แฟนเพจ ๑๖๖๓ สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ที่ผ่านมาQ: ไ

ความมั่นคงของระบบยาในประเทศไทยถูกสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับแก้ไข) เพื่อตอบโจทย์รัฐบาล คสช. ที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกสิทธิบัตรที่คั่งค้างอยู่ในระบบกว่า 12,000 รายการ‘สิทธิบัตร

-->