ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการประชาชนทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่กำหนดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เป็นหลักป

พรรณอุมา สีหะจันทร์วันก่อนผู้เขียนได้ดูโทรทัศน์รายการหนึ่ง สัมภาษณ์ชีวิตครอบครัวของคู่รักดารา ภาพที่เราเห็นในทีวีคือภาพครอบครัวแบบ “ในฝัน” มีลูก มีสามี ภรรยาที่รักกัน อยู่อาศัยกันในบ้านหลังสวยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา มีการวาดภาพอนาคต ให้ลูกไ

ความมั่นคงของระบบยาในประเทศไทยถูกสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับแก้ไข) เพื่อตอบโจทย์รัฐบาล คสช. ที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกสิทธิบัตรที่คั่งค้างอยู่ในระบบกว่า 12,000 รายการ‘สิทธิบัตร

-->