ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนำเสนอข้อมูลเรื่อง “ข้อห้ามในการนวด” โดยระบุโรคเอดส์ เป็นหนึ่งในข้อห้ามดังกล่าว

By nuttynui 23 ก.ค 2562 11:40:51

          จากกรณีที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ “ข้อห้ามในการนวด” เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม เวลา ๑๐.๓๑ น. โดยระบุว่า โรคเอดส์ เป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่ไม่ควรได้รับการนวดนั้น ทั้งในข้อมูลดังกล่าวได้ระบุว่า ผลิตและเผยแพร่โดยสำนักงานสื่อสารองค์กร กรมการแพทย์แผนไทยฯ ต่อมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้นำมาแชร์ซ้ำในวันเดียวกัน เวลา ๑๑.๐๔ น.นั้น

          ๑๖๖๓ สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์ ขอให้ทางสำนักงานสื่อสารองค์กร กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ว่าเหตุใด โรคเอดส์จึงเป็นหนึ่งในข้อห้ามของการนวด ทั้งนี้ ได้มีผลงานทางวิชาการยืนยันหรือสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

          อนึ่ง หากไม่ได้มีข้อเท็จจริงใดๆ ในการเป็นข้อห้ามดังกล่าว ขอให้ทางสำนักงานสื่อสารองค์กร กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะในเร็ววัน เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม และเป็นการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งขัดต่อยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการแก้ปัญหาเอดส์ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๓

จึงเรียนมาเพื่อให้พิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อมูลดังกล่าว


 
ขอแสดงความนับถือ
 
 (สมวงศ์ อุไรวัฒนา)
ผู้รับผิดชอบโครงการสายด่วนฯ ๑๖๖๓ รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์
 
     
-->