ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือติดตาม คุ้มครองสิทฺธิ ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและ แก้ไข ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

By nuttynui 21 เม.ย 2563 15:45:46
แม้ว่าในมาตราที่ 5 ของพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จะระบุไว้ว่า “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รักษาความลับ และ ความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาค และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ตาม พ.ร.บ. นี้ อย่างถูกต้อง”

แต่เรากลับพบว่ายังมีผู้รับบริการจำนวนหนึ่งไม่รู้สิทธิตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ส่งผลให้การเข้ารับบริการยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน บางส่วนยังเข้าไม่ถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและไม่สามารถเข้าไปเจรจาต่อรองกับหน่วยงานที่ละเมิดสิทธิได้ ในขณะที่สถานศึกษาจำนวนหนึ่งมีทัศนคติที่เป็นลบต่อ พ.ร.บ. และกฎกระทรวงดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าขัดกับระเบียบที่โรงเรียนกำหนด และที่สำคัญหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนไม่มีการประสานเชื่อมต่อกันทั้งในเชิงแลกเปลี่ยนสถานการณ์และหาแนวทางช่วยเหลือร่วมกันอย่างเป็นระบบ

 “มูลนิธิเข้าถึงเอดส์” ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ที่ให้บริการ “สายด่วน 1663 สายปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม” ร่วมกับกรมอนามัย และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50  (5) ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (หน่วย 50 (5)) ที่เป็นกลไกของภาคประชาสังคมที่ทำงานคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเลือกมา 6 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.กาญจนบุรี ชลบุรี ลพบุรี พะเยา สุรินทร์ และ สตูล จึงร่วมกันพัฒนา “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ รับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือติดตาม คุ้มครองสิทฺธิ ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559” ขึ้น

วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการดังกล่าว คือ การให้ภาคประชาสังคมที่เป็นหน่วย 50 (5) ยกระดับเป็นหนึ่งในช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ช่วยเหลือ ติดตาม คุ้มครองสิทธิให้กับวัยรุ่นที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตร พร้อมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด เพื่อพัฒนากลไก และคลี่คลายปัญหาที่วัยรุ่นร้องเรียน และรณรงค์ให้แกนนำวัยรุ่นในจังหวัดรับรู้ และเข้าใจเรื่องสิทธิ การคุ้มครองสิทธิ รวมถึงทราบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิที่ถูกละเมิด
2017 Marco Tibasima for Human Rights Watch

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 -  มกราคม 2563 มีผู้ร้องเรียนเนื่องจากถูกละเมิดสิทธิ ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผ่านช่องทางสายด่วน  1663 จำนวน 7 ราย และร้องเรียนผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค “แฟนเพจ 1663” จำนวน 1 ราย รวมทั้งหมด 8 ราย โดยมี 5 รายที่ได้รับความช่วยเหลือ ทั้งในด้านการได้รับคำปรึกษา การลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจรจากับคู่กรณี เพื่อคุ้มครองสิทธิจนแล้วเสร็จกระบวนการ ในขณะที่อีก 3 รายอยู่ระหว่างดำเนินการ

นอกจากนี้ในช่วงการดำเนินการ 6 เดือนที่ผ่านมา ทางมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร 1663  และหน่วย 50 (5) ให้มีความเข้าใจเรื่องสิทธิตาม พ.ร.บ. และกฎกระทรวง พร้อมออกแบบช่องทางการรับและส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้เป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางการช่วยเหลือ เจรจา และติดตามแก้ไขปัญหาจนสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถร้องเรียน ปรึกษา เพื่อร่วมกันหาทางปกป้องสิทธิของเรา หากคุณประสบปัญหาดังนี้
  • ถูกบังคับตรวจการตั้งครรภ์
  • ถูกเปิดเผยเรื่องการตั้งครรภ์
  • ถูกเลิกจ้างเพราะตั้งครรภ์
  • ถูกกีดกันในการทำงานเพราะตั้งครรภ์
  • ถูกให้ออกจากโรงเรียน
  • ถูกบังคับคุมกำเนิดถูกบังคับทำหมัน
  • ถูกปฏิเสธไม่ไห้เข้าถึงการคุมกำเนิด
  • ถูกปฏิเสธการทำแท้ง
  • ถูกกีดกัน/กดดันให้ออกจากการเรียนเพราะตั้งครรภ์
 
ปรึกษารับเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้ 
          1. 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ปรึกษาหรือร้องเรียน 
ทุกวัน 9.00-21.00 น.

          2. จ.กาญจนบุรี   080-437-3337   วันจันทร์-เสาร์      เวลา 8.00-17.00 น.

          3. จ.พะเยา        062-529 -1729  วันจันทร์-อาทิตย์  เวลา 8.00-17.00 น.

              FB: Sex Talk room

          4. จ.ลพบุรี        089-537-8737    วันจันทร์-เสาร์      เวลา 8.00-17.00 น.

          5. จ.ชลบุรี        095-189-5207    วันจันทร์-เสาร์      เวลา 8.00-17.00 น.

             FB:  หน่วยรับเรื่องร้องเรียน พรบ. ป้องกัน ตั้งครรภ์ จ.ชลบุรี​

          6. จ.สุรินทร์       089-719-3331    วันจันทร์-เสาร์      เวลา 8.00-17.00 น.

          7. จ.สตูล          089-658-7344    วันจันทร์-เสาร์      เวลา 8.00-17.00 น.
-->