ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

ภาคประชาชนยื่นจดหมายถึงนายก ทวงถามร่างพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เมื่อไหร่นายกจะเซ็น

By nuttynui 15 พ.ค 2563 14:58:05

     12 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ได้ส่งตัวแทนเข้าพบนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ที่ภาคประชาชนได้ยื่นต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผ่านกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน

     ผลจากการหารือขณะนี้กระบวนการพิจารณา อยู่ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้ส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและให้ความเห็น โดยมีบางหน่วยงานได้ส่งความเห็นมาแล้ว และคาดว่าภายในวันที่ 15 พ.ค. นี้หน่วยงานที่เหลือจะส่งความเห็นเข้ามาครบ


     เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หลังจากได้ข้อมูลความเห็นแล้ว นายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจที่จะลงนามรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้ หากนายกฯลงนามรับรอง กฎหมายก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้โดยทั่วไปฝ่ายรัฐบาลจะต้องมีร่างกฎหมายของตัวเองเสนอประกบด้วย

     หลังจากนี้ทางเครือข่ายฯจะทำการติดตามความคืบหน้าของกฎหมายฉบับนี้ต่อไป

 

-->