ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....

By nuttynui 8 ส.ค 2563 10:41:09
ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ

     ประชาชนทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่กำหนดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เป็นหลักประกันทางรายได้เป็นรายเดือนแก่ผู้สูงอายุทุกคน  ตามหลักการเปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญถ้วนหน้า ในอัตราที่เพียงพอ

ดาวโหลด ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ

-->