ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

แถลงการณ์ คัดค้านและประณามการปฏิเสธร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชน

By nuttynui 9 ก.พ 2564 12:52:07

 
แถลงการณ์
คัดค้านและประณามการปฏิเสธร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชน
 
          นับตั้งแต่ประชาชน 13,246 รายชื่อยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อประธานรัฐสภา ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2562 แล้วประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน จึงส่งร่างฯ ฉบับนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การรับรอง จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 15 เดือนแล้ว กระทั่งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายกรัฐมนตรีมีความเห็นอย่างเป็นทางการว่าไม่รับรองร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชนให้เข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภา

          เป็นเวลากว่า 10 ปีที่รัฐจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่เน้นการสงเคราะห์ด้วยอัตราเบี้ยที่ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ในขณะที่ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ แต่รัฐกลับละเลยที่จะสร้างสวัสดิภาพให้กับประชาชน ด้วยการมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอและเท่าเทียม

          การที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้การรับรองร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชนครั้งนี้ ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเสนอกฎหมายของประชาชนเป็นเพียงข้ออ้างให้รัฐสร้างความชอบธรรมที่จะเมินเฉยต่อกระบวนการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าประชาชนจะใช้สิทธิภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ แต่ไม่อาจฝ่าฟันซึ่งอำนาจของบุคคลเพียงคนเดียวได้ เพราะการไม่รับรองกฎหมายของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของบุคคลเพียงคนเดียวต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกว่า 70 ล้านคน ซึ่งถือได้ว่าไม่ชอบธรรม แม้อ้างเหตุผลว่าตัดสินใจบนฐานความเห็นจากหน่วยงานราชการทั้ง 7 หน่วยงาน แต่ไร้ซึ่งเสียงของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียกับร่างกฎหมายฉบับนี้

          หากนายกรัฐมนตรีเคารพในหลักการตามครรลองของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้ว ควรเสนอกฎหมายที่ประชาชนร่วมกันลงมือร่างเข้าสู่การพิจารณาของสภา อันสะท้อนถึงตัวแทนของประชาชนที่ได้เลือกสรรมา มากกว่าการมีบัญชาไม่รับรองร่างกฎหมาย

          พวกเรา ประชาชนทั้งหลาย ที่ร่วมกันลงลายมือชื่อทั้ง 13,246 รายชื่อนี้ ขอประณามกระบวนการของรัฐราชการ ที่ไร้ซึ่งสำนึกของความเป็นประชาธิปไตย ในการปัดตกกฎหมายที่ประชาชนใช้สิทธิทางประชาธิปไตยเสนอกฎหมายบำนาญแห่งชาติ ซึ่งการปฏิเสธที่จะพิจารณากฎหมายของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมทั้งข้าราชการและหน่วยงานที่ให้ความเห็น คือการใช้อำนาจที่เป็นของประชาชนมาลิดรอนสิทธิของประชาชน ถือเป็นความอัปยศอย่างรุนแรงที่นักการเมืองและข้าราชการกระทำต่อประชาชน เพราะได้ทำลายกระบวนการประชาธิปไตยที่ชอบธรรมออกไปจากสังคมไทยแล้ว

          เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่ายองค์กร และประชาชนตามรายชื่อด้านล่างนี้ ขอประณามและคัดค้านต่อการบัญชาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยงานราชการทั้ง 7 องค์กรที่ไม่เห็นด้วยและปัดตกร่างกฎหมายของประชาชนครั้งนี้
  
          เราขอยืนยันว่า การเสนอกฎหมายโดยประชาชนเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวไม่ควรใช้สิทธิเหนือกว่ามาตัดสินข้อเสนอของประชาชน แต่ต้องสร้างความชอบธรรมด้วยการเสนอความเห็นและนำกฎหมายของประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามาจากประชาชน การปัดตกกฎหมายย่อมถือได้ว่าเป็นการปฏิเสธความเห็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ

          สุดท้ายนี้ เราขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจับตามองและส่งเสียงถึงนายกรัฐมนตรีให้นำร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชนกลับมาพิจารณาใหม่โดยเร็ว
 
 
เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
8 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
 1. กลไกสนับสนุนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หน่วย 50(5) เขต 10 อุบลราชธานี
 2. กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา​
 3. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
 4. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน (คัดค้านเหมืองทองคำ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย)
 5. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ (คัดค้านเหมืองโปแตสและโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.ชัยภูมิ)
 6. กลุ่มดินสอสี
 7. กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
 8. กลุ่มปลาดาว
 9. กลุ่มพะยูนศรีตรัง จ.ตรัง
 10. กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์องค์รวม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 11. กลุ่มรักยิ้ม
 12. กลุ่มรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย(คัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองหินทราย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร)
 13. กลุ่มรักษ์บ้านแหง (คัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองหินถ่านลิกไนต์ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง)
 14. กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส(คัดค้านการขุดเจาะสำรวจแร่โปแตช อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
 15. กลุ่มรุ้งอรุณ จ.ลำปาง
 16. กลุ่มศาลายาเนี่ยน
 17. กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์)
 18. กลุ่มสตรีตำบลลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
 19. กลุ่มสร้างสรรค์กำลังใจ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 20. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได (คัดค้านการทำเหมืองหิน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู)
 21. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 22. คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
 23. เครือข่าย​ศูนย์สิทธิ​ผู้บริโภค​ กรุงเทพมหานคร
 24. เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเมือง
 25. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
 26. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
 27. เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของ
 28. เครือข่ายเด็กและเยาวชน จ.มหาสารคาม
 29. เครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคเหนือ
 30. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
 31. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
 32. เครือข่ายปฏิรูปสังคมและการเมือง
 33. เครือข่ายประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ เขต 10
 34. เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่
 35. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จ.อุบลราชธานี
 36. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดศรีสะเกษ
 37. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
 38. เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ
 39. เครือข่ายผู้สูงอายุภาคเหนือ
 40. เครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพมาตรฐานเดียว
 41. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพประเทศไทย
 42. เครือข่ายผู้หญิงอีสาน
 43. เครือข่ายพลังผู้สูงวัย
 44. เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม
 45. เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair)
 46. เครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคอีสาน
 47. เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
 48. เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ​พื้นที่กรุงเทพมหานคร
 49. เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขต 1
 50. เครือข่ายสลัม 4 ภาค
 51. เครือข่ายสุขภาพและโอกาส
 52. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
 53. โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
 54. ชมรม อพม.ระดับอำเภอ 7 อำเภอ
 55. ชมรมคนงานสูงวัย
 56. ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
 57. ชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 58. ภาคีนิรนาม
 59. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
 60. มูลนิธิไทยอาทร
 61. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
 62. มูลนิธิผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับ
 63. มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงานภาคเหนือ
 64. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
 65. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 66. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
 67. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคปทุมธานี
 68. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ยโสธร
 69. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ (ศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ)
 70. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 71. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่าย  อสม. จังหวัดอุบลราชธานี
 72. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 73. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ
 74. ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 75. สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI)
 76. สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 77. สมัชชาคนจน
 78. สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม
 79. สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก
 80. สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)
 81. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
 82. สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี
 83. สมาคมผู้สื่อข่าวส่วนกลางอำนาจเจริญ
 84. สมาคมพลเมืองอาสาพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
 85. สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดอำนาจเจริญ
 86. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
 87. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
 88. สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย
 89. สหภาพนักศึกษาและคนทำงานย่านศาลายาสหวิทยาการด้านรัฐสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 90. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มาตรา 50(5) จ.อุบลราชธานี
 91. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มาตรา 50(5) จังหวัดมหาสารคาม
 92. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มาตรา 50(5) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดยโสธร
 93. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มาตรา 50(5) จังหวัดศรีสะเกษ
 94. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มาตรา 50(5) จังหวัดฉะเชิงเทรา
 95. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มาตรา 50(5) จังหวัดสระแก้ว
 96. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มาตรา 50(5) จังหวัดจันทบุรี
 97. เอชไอวี​ Healthy Forum
 98. Rainbow Dream Group Thailand จ.เชียงใหม่
 99. Thai Online Station
 100. นิวัตร สุวรรณพัฒนา
 101. ปราณี วินัง
 102. หทัยรัตน์ สุดา ห้องสมุดผีเสื้อ จังหวัดศรีสะเกษ
-->