ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

บัญชีกลางปรับเกณฑ์ค่ารักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี-ไตวายเรื้อรัง

By nuttynui 12 มี.ค 2564 10:05:17
          นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโรงการได้ จากเดิมเบิกได้ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท เพิ่มเป็น 4,000 บาท โดยจะมีผลตั้งแต่ 15 มี.ค.นี้ เป็นตนไป ทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีและป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง

          นายประภาศกล่าวว่า การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายดังกล่าวนี้ เป็นผลมาจากข้อเรียกร้องของสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย กรณีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าไม่ถึงบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการปรับอัตราการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย
-->