ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

ชุมชนเมืองสู้โควิด-19: การพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อจัดการโควิด-19 โดยชุมชน

By nuttynui 15 พ.ค 2564 11:28:11
แผนงานพัฒนาองค์ความรู้และประสานเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน สสส. ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัมสี่ภาค และ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อการจัดการโควิด-19 ในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการรับมือให้แก่คนในชุมชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วยให้ชุมชนสามารถจัดการสถานการณ์ต่างๆในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับในวงกว้าง โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ข้อมูลที่เป็นเท็จ ระบบการสื่อสารให้ข้อมูลของรัฐที่มีความไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความกลัวและความกังวลกับประชาชนทั่วไป

จำนวนการติดเชื้อที่เพิ่มต่อวันในระดับจำนวน 1,000-2,000 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่การระบาดสูงเช่น กรุงเทพ และสถานการณ์กระจายไปยังชุมชนแออัดที่กระจายอยู่ในกรุงเทพ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มคนที่มีความเปราะบางอยู่แล้วในสังคมไทย เช่นอยู่รวมกันหลายคนในบ้านขนาดเล็ก แออัด ต้องทำงานรับจ้างทุกวันเพื่อให้มีค่าใช้จ่าย ฐานะยากจน รวมไปถึงหลายคนอาจไม่มีสถานะทางกฎหมาย เช่นไม่มีบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐ ทั้งในเวลาปกติและยิ่งเข้าถึงยากมากขึ้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 การจัดการดูแลกันเองจึงเป็นทางเลือกที่จะเริ่มต้นช่วยกันในสถานการณ์นี้

การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการทำให้ประชาชนในชุมชนแออัดเหล่านั้น มีความรู้และความเข้าใจต่อโรคโควิด-19 การทำให้แกนนำชุมชนมีความมั่นใจและสามารถลุกขึ้นมาดูแลคนในชุมชนได้อย่างมีองค์ความรู้ ข้อมูล และทักษะ จึงเป็นสิ่งที่เราช่วยกันได้

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (แอคเซส) เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ (เวลแฟร์วอช) จึงได้ร่วมมือกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้ว่าด้วยเรื่อง “การจัดการสุขภาพและการดูแลชุมชนในสถานการณ์โควิด-19” โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสั้นๆในระยะ 3 ชั่วโมง ทำความเข้าใจต่อแกนนำเริ่มตั้งแต่ หลักทางการแพทย์ของโรคและการติดเชื้อ การส่งต่อเชื้อ การดูแลป้องกัน การประเมินความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ การประเมินอาการเบื้องต้น สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง แหล่งส่งต่อและบริการ รวมทั้งการมีเป้าหมายร่วมกันในการออกแบบรูปแบบการดูแลจัดการในชุมชน ด้วยการสร้างแกนนำเป็น “หมอตีนเปล่า” จัดการโควิด-19

ชวนดูคลิปความยาว 30 นาที ทำความเข้าใจเรื่องโควิด-19 ฉบับชาวบ้าน และสามารถลุกขึ้นมาจัดการชุมชนกันได้เองเบื้องต้น เพื่อลดการระบาดและช่วยกันดูแลคนในชุมชนทั้งที่ได้รับเชื้อแล้ว คนที่มีความเสี่ยง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจกีดกัน

https://www.youtube.com/watch?v=QfpBZr2Hamg
-->