ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

เรียกร้องให้ปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรยาเรมเดซิเวียร์ เปิดทางบริษัทยาในไทยผลิต

By nuttynui 22 ก.ค 2564 12:39:49
          มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ส่งจดหมายถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขอให้กรมฯ พิจารณาและมีคำสั่งยก (ปฏิเสธ) คำขอรับสิทธิบัตรยารักษาโควิด 19 ที่ชื่อว่า “เรมดิซิเวียร์” (Remdesivir) เพราะคำขอฯ ขาดคุณสมบัติไม่สมควรได้รับสิทธิบัตร

          บริษัทจีเลด ไซแอนเซส, อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทยาข้ามชาติ ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ยาเรมดิซิเวียร์ เลขที่คำขอฯ 0901001785 กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2552 และกรมฯ ได้ประกาศโฆษณาเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2559  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและทำงานรณรงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยา ได้ส่งหนังสือชี้แจงและเอกสารอ้างอิงให้กรมฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เพื่อขอให้กรมฯ ปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว เพราะการประดิษฐ์ที่ระบุในคำขอฯ ดังกล่าวไม่มีความใหม่ ไม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และไม่ได้ระบุองค์ประกอบทางเภสัชกรรมอย่างชัดเจน จึงไม่สมควรได้รับสิทธิบัตร 

          คำขอรับสิทธิบัตรนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

          นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่าบริษัทยาผู้ขอรับสิทธิบัตรฉบับนี้ขอให้กรมฯ เริ่มการตรวจสอบและพิจารณาคำขอฯ แล้วเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564  กรมฯ จึงมีอำนาจที่จะพิจารณาคำขอฯ นี้ได้แล้วตามกฎหมาย มูลนิธิฯ เองก็ยื่นเอกสารข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าคำขอฯ นี้จะได้รับสิทธิบัตรในไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาควบคู่กันไป  หนึ่งในเอกสารที่มูลนิธิฯ ส่งให้กรมฯ ซึ่งเป็นรายงานขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) ก็ระบุว่าคำขอฯ นี้ไม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น  ดังนั้น กรมฯ จึงควรปฏิเสธคำขอฯ ฉบับนี้โดยไม่ชักช้า

          “ขณะนี้บริษัทยาชื่อสามัญของไทย 1 ใน 5 บริษัทที่ใหญ่ที่สุด ได้ประเมินเบื้องต้นและพบว่ามีศักยภาพและเทคโนโลยีที่จะผลิตเองภายในประเทศได้ แต่การขอจดสิทธิบัตรที่ไม่สมควรได้สิทธิบัตรที่บริษัทยาต่างชาติยื่นคาไว้ จะเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบกับแผนการดำเนินงานทั้งหมด” นายเฉลิมศักดิ์กล่าว

          นายเฉลิมศักดิ์ยังกล่าวอีกว่า “ยาเรมเดซิเวียร์ที่นำเข้าจากอินเดียเพิ่งมาถึงไทยสัปดาห์นี้  อินเดียเองประสบปัญหาการระบาดของโควิด 19 อย่างหนักเช่นกัน และรัฐบาลอินเดียได้เพิ่มมาตรการดูแลการส่งออกยาจำเป็น ซึ่งรวมถึงยาเรมดิซิเวียร์ ทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่ม 2-3 สัปดาห์ในการขออนุมัติส่งออกกับรัฐบาลอินเดีย  ถ้าในอนาคตสถานการณ์ที่อินเดียเลวร้ายลงกว่านี้ รัฐบาลอินเดียอาจตัดสินใจจำกัดหรืองดการส่งออกยา  ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรจะพิจารณายกคำขอฯ ไม่รับจดสิทธิบัตรให้ยานี้ในไทย เพื่อให้ผลิตเองในประเทศหรือนำเข้าจากประเทศอื่น และนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นจนน่าวิตก

          ยาเรมดิซิเวียร์เป็นยาอีกชนิดหนึ่ง ที่จะนำมาปรับใช้รักษาโรคโควิด 19  แม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะยังไม่รับรอง แต่ในหลายประเทศอย่างอเมริกาและอินเดียได้ใช้ยานี้รักษาผู้ป่วยโควิด 19  ในแนวทางการรักษาโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขไทยระบุให้แพทย์สามารถพิจารณาเลือกใช้ยานี้ได้
 

 
-->