ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663

ยื่น 43,826 รายชื่อ ต่อสภาเพื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ

By nuttynui 22 ธ.ค 2566 15:10:18


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม #เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม #wefair เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันยื่น 43,826 รายชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงยื่นให้กับนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง และนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมที่อาคารรัฐสภา
.
หัวใจสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเบี้ยยังชีพให้เป็น #บำนาญถ้วนหน้า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยการจัดเก็บและบริหารระบบภาษีของประเทศมาใช้จัดสวัสดิการให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
นายสมวงศ์ อุไรวัฒนา ประชาชนจาก จ.ราชบุรีที่เดินทางมาร่วมยื่นรายชื่อในครั้งนี้ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ตัดสินใจมาร่วมยื่น พ.ร.บ.ผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติฯ เพราะเห็นว่าที่ผ่านมารัฐมักเลือกลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องคมนาคม ไฟฟ้า ถนนหนทางเป็นหลัก แต่มุมมองเราคือการสร้างรัฐสวัสดิการก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนึ่งของประเทศที่มีความจำเป็นและสำคัญเช่นกัน ดังนั้นการมายื่นกฎหมายในรอบนี้เพื่อแสดงให้รัฐเห็นว่าโครงสร้างรัฐพื้นฐานหมายรวมถึงชีวิตของคนในประเทศด้วย จึงอยากเปลี่ยนมุมมองประชาชน เปลี่ยนมุมมองสังคมว่าการมี #รัฐสวัสดิการ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ #ทุกคน ถ้ารัฐสร้างถนนจะได้ใช้กับคนที่มีรถเท่านั้น แต่การมีรัฐสวัสดิการเป็นการสร้างหลักประกันให้กับประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินนี้
.
สำหรับการยื่นกฎหมายในครั้งนี้เป็นรอบที่ 3 แล้ว หลังจากถูกปัดตกครั้งแรกสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปักตกครั้งที่ 2 รัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ภาคประชาชนคาดหวังให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ โดยเร็วเพื่อสร้างเกียรติ สร้างศักดิ์ศรีให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

https://www.facebook.com/pension4all
-->