ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
12 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ได้ส่งตัวแทนเข้าพบนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ที่ภาคประชาชนได้ยื่นต่อรัฐสภาเมื่อ

ธิติพร ดนตรีพงษ์เรื่องท้องไม่พร้อม ไม่เป็นเพียงปัญหาหนักใจของผู้หญิงเท่านั้น แต่เป็นปัญหาหนักอกของผู้ชายด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่น วัยเรียนด้วยแล้ว ปัญหาท้องไม่พร้อมจะตามมาด้วยทัศนคติ “ท้องก่อนวัย” หรือ“ชิงสุกก่อนห่าม” เหม

ความมั่นคงของระบบยาในประเทศไทยถูกสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับแก้ไข) เพื่อตอบโจทย์รัฐบาล คสช. ที่ต้องการเร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกสิทธิบัตรที่คั่งค้างอยู่ในระบบกว่า 12,000 รายการ‘สิทธิบัตร

-->