ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
แม้ว่าในมาตราที่ 5 ของพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จะระบุไว้ว่า “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รักษาความลับ และ ความเป็นส่วนตัว ได้ร

ธิติพร ดนตรีพงษ์สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ได้งดให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จากปกติที่มีอาสาสมัครให้บริการวันละ 16 คน เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและรับส่งต่ออีก 4 ค

จ๋า24เช้าวันนี้ ฉันเข้ามาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ที่สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ได้รับสายจาก ‘ยอดไม้’ หญิงอายุประมาณ 40 ปีต้นๆ เธอเริ่มต้นคุยกับฉันด้วยความระแวง ไม่ยินดีให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้น ฉันเลยเปิดโอกาสให้เธอได้พูด

สายด่วน 1663 ระบุ คนท้องไม่พร้อมปรึกษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะวัยรุ่น แต่กลับพบอุปสรรค เพราะ “ผู้รับผิดชอบ” ไม่ทำตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อย่างจริงจังวันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 11.00 น. 1663 สายด่วนปรึกษาเอด

ธิติพร ดนตรีพงษ์การให้บริการปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์และเฟซบุ๊คแฟนเพจของสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 จะมีการนำข้อมูลบริการมาพิจารณาทุกเดือนเพื่อดูสถานการณ์ว่าในเดือนนั้นๆ มีประเด็นอะไรที่สำคัญ เร่งด่วน หรือมีเรื่องอะไรที่ต

-->