ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
ตามที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้ยื่นคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตรยาต้านไวรัสเอชไอวี “รัลทีกราเวียร์ (Raltegravir)” ที่ขอจดสิทธิบัตรโดยบริษัท เมิร์ค ชาร์ป แอนด์ โดห์ม คอร์ป ตามคำขอเลขที่ ๑๒๐๑๐๐๑๘๙๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น หลังจากมีกระบวนการ

องค์กรภาคประชาสังคมในหลายประเทศทั่วโลกร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ของไทย แสดงความกังวลในเรื่องผลกระทบด้านลบของความตกลง CPTPP ในเรื่องการเข้าถึงยาจำเป็นในราคาไม่แพง ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยต้องการลงนามประเด็นสำคัญที่ไทยไม่ควรเข้าร่วม CPTPP ที่เครื

จากกรณีที่ประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ม 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย จึงยื่นข้อมูลต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ยกคำขอสิทธิบัตรเลขที่ 0501002434 ที่ยื่นขอโดยบริษัทแจนซ์เซ่น ฟาร์มาซูติการ์ เอ็

13 สิงหาคม 2562มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้ายื่นจดหมายถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกร้องให้เร่งพิจารณาและยก (ปฏิเสธ) คำขอรับสิทธิบัตรที่บริษัทวีไอไอวี เฮลธ์แคร์ คัมปะนี สัญชาติอเมริกา ยื่นจดสิทธิบัตรยาสูต

จากกรณีที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ได้ยื่นคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรยาต้านไวรัสเอชไอวี และยารักษาไวรัสตับอักเสบซีต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ แต่กรมฯ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จนั้นนายนิมิตร์ เทียนอุด

-->