ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงข้อเรียกร้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาไวรัสตับอักเสบซี เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม วันตับอักเสบโลกตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและภาคียื่นจดหมายต่อรัฐมนตร

-->