ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
12 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ได้ส่งตัวแทนเข้าพบนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ที่ภาคประชาชนได้ยื่นต่อรัฐสภาเมื่อ

วันที่ ๖ พฤศจิกายน เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ และประชาชนกว่า ๖๐ คนรวมตัวกันยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... จำนวน ๑๔,๖๕๔ รายชื่อ ให้แก่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา โดยมีนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการของประธา

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ที่ผ่านมา มีการสัมมนาเรื่อง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ” ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์บัตรคนจนมีต้นทุนด้านการจัดการสูง ธร ปีติดล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดกิจกรรม “เลือกตั้งครั้งนี้...รัฐสวัสดิการต้องมา” และแถลงข้อเสนอของประชาชนที่มีต่อรัฐสวัสดิการ ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯนางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ตัวแทนจากเครือข่ายประชาชนเพื่อ

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แถลงข่าว “ประชาชนเชื่อรัฐสวัสดิการเกิดได้ ชี้รัฐต้องจัดสรรงบใหม่ให้เป็นธรรม” ที

-->