ปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663
ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการประชาชนทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่กำหนดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เป็นหลักป

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการกว่า ๒๐๐ คนจัดกิจกรรมปาร์ตี้ปิ่นโต นัดกินข้าวหน้าทำเนียบรัฐบาล ทวงลายเซ็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้รับรองร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัว

12 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ได้ส่งตัวแทนเข้าพบนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อติดตามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ที่ภาคประชาชนได้ยื่นต่อรัฐสภาเมื่อ

วันที่ ๖ พฤศจิกายน เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ และประชาชนกว่า ๖๐ คนรวมตัวกันยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... จำนวน ๑๔,๖๕๔ รายชื่อ ให้แก่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา โดยมีนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการของประธา

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ที่ผ่านมา มีการสัมมนาเรื่อง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ” ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์บัตรคนจนมีต้นทุนด้านการจัดการสูง ธร ปีติดล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

-->